Derfor skal du vurdere liaison i virksomheten

Dersom du har vært sentral i å håndtere en krevende eller uønsket hendelse, antar jeg du har kjent på behovet for å være mer koordinert med virksomhetene rundt deg, eller hatt behov for støtte fra noen av dem. I så tilfelle skal du lese videre.

Regjeringen slår fast i Stortingsmelding nr 10 (2016-2017) – Risiko i et trygt samfunn — Samfunnssikkerhet at samordning - som er et av våre beredskapsprinsipper -  må gjøres på alle nivå. Men hvordan få til dette i praksis? Ifølge norske myndigheters evaluering av terrorangrepet i In Amenas i 2013, var liaisontjeneste helt avgjørende for å sikre god informasjonsflyt og koordinering. 

 

Liaisontjeneste er et begrep som er godt kjent i blant annet nødetatene og Forsvaret, og er en viktig funksjon for å oppnå god samhandling. DSB har utarbeidet en god veileder om liaisontjenesten, og ifølge denne er en liaison:

«…en tilstedeværende kontaktperson fra en samhandlende organisasjon, som kan bidra til god kontakt mellom aktørene (…) som et kommunikasjonsledd mellom organisasjonene…».

Med andre ord snakker vi her om en person fra din egen virksomhet, som drar til en annen virksomhet og forsøker å skape samarbeid, forståelse og kommunikasjon der.

DSB peker på at både øvelser og håndtering av hendelser viser et uforløst potensiale for samvirke, samarbeid, god ressursutnyttelse, felles forståelse av situasjonen, og kommunikasjon. En liaisontjeneste mellom de aktørene som samarbeider kan derfor bidra til å bedre dette. 

Slik trener du beredskapsorganisasjonen din uten bruk av mye ressurser. Last  ned vår gratis e-bok.

Bergen kommune i førersetet

Sommeren 2017 var Bergen vertskap for sykkel-VM. Et mesterskap av store dimensjoner, med  utfordringer for byens befolkning og funksjoner. Som et svar på dette etablerte kommunen det de kalte Samvirkesenteret; et felles sted for koordinering mellom de 31 aktørene som hadde en samfunnsfunksjon under arrangementet.

Jeg ser dette som et stort liaisonsenter hvor de ulike representantene hadde kontakt med egen organisasjon, som igjen skulle løse sin del av utfordringene. Det er verdt å nevne at Bergen kommune fikk DSBs samfunnssikkerhetspris for 2017 for dette arbeidet.

Kommunenes beredskapsutfordringer

De færreste er involvert i så store arrangementer som det i Bergen, men mange har likevel aktiviteter og hendelser som er utfordrende, og som krever både koordinering og samarbeid.

For kommunene er dette blant annet nedfelt i Forskrift om kommunal beredskapsplikt. Her adresseres blant annet særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner, tap av kritisk infrastruktur og kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet under krevende forhold. Det slås også fast at relevante aktører skal involveres i arbeidet med kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse, og at man er avhengig av eksterne aktører for å iverksette de forebyggende og skadebegrensende tiltak som identifiseres.

En gyllen mulighet

Høsten 2018 gjennomføres en stor øvelse i Norge med navnet Trident Juncture 2018. Dette er en av de aller største Nato-øvelsene, og for Norges del skal vi øve hele vårt konsept for totalforsvaret av landet. Dette betyr at sivile og militære enheter påvirkes og øves. 

Over 50 kommuner er involvert, mange private og offentlige aktører berøres, og svært mye av vår infrastruktur kommer i spill når bortimot 40 000 militære fra Norge og Nato kommer til landet. Da har du en glimrende anledning til å utarbeide, teste og evaluere virksomhetens opplegg for liaisontjeneste.

Å liaisonere handler om å snakke sammen, fortelle hva man driver med, skape samarbeid og være et bindeledd mellom ulike funksjsoner.

Besøk vår temaside - Alt du trenger å vite om varsling og mobilisering!

Jeg har i denne artikkelen satt fokus på hvorfor en liaisontjeneste er relevant. I neste artikkel vil jeg ta for meg hvordan dette kan gjennomføres.

 

New call-to-action

 

 

.

Av Eivind Moen

Eivind er prosjektsjef i Elpro Electro AS. Eivind var tidligere avdelingsleder for enheten som ivaretar prosjektbistand og kundeleveranser, og medlem av ledergruppen i F24 Nordics. Han har sin utdanning fra Luftkrigsskolen, NTNU og Handelshøyskolen BI. Han har jobbet både med krisehåndtering og beredskap, og med prosjekt- og kvalitetsledelse. Eivind har skrevet mye av opplæringsmateriellet i F24 Nordics.

Flere artikler fra denne forfatter

Abonner på bloggen