Kan virksomheten håndtere en krise? Ta Beredskapstesten og få svaret

Hva gjør en leder som får en underslagssak i fanget? Eller et datainnbrudd, negativ presse etter en ansatts ubetenksomme kommentar i sosiale medier eller en situasjon der nøkkelpersoner slutter og starter konkurrerende virksomhet? Lederens evne til å håndtere slike uforutsette hendelser kan være livskritisk for bedriften. Kan du lose virksomheten gjennom en kritisk fase? Ta Beredskapstesten og få en status på hvordan virksomheten vil takle en krisesituasjon.

Hvor beredt er du på å håndtere en krise? Ta beredskapstesten og finn det ut i  løpet av 2 minutter!

Den grusomme erkjennelsen som lyser mot deg etter en test av denne sorten kan være både ydmykende og irriterende.

Det er helt naturlig å stille kritiske spørsmål til både spørmålsutvalget, metoden og de bakenforliggende hensiktene. Men et utvetydig budskap borer seg gjennom all skepsis: Hvis du ikke har turt å stille disse spørsmålene før, kan – og jeg gjentar; kan – du risikere at selv en liten og forholdsvis ufarlig hendelse kan gjøre ubotelig skade på bedriften og den som har det øverste ansvaret.

Det du ikke vet har du vondt av

Den kompetansen du mangler vil ikke Beredskapstesten gi deg. Det viktigste utbyttet er at du får tenkt gjennom problemstillinger som ikke hører til kjernevirksomheten, og at du øker bevisstheten rundt noe som udiskutabelt er et lederansvar. En lovpålagt plikt og et ansvar du ikke kan delegere bort.

Les også: Vet du hvilket ansvar du har for sikkerhet og beredskap? Slik får du raskt kontroll

Hva bør du kartlegge?

Jeg skal gi deg en utvei dersom du av ymse årsaker stritter mot tester av denne typen: Her får du en kort beskrivelse av de områdene vi kartlegger i testen, så du kan gjøre dine vurderinger underveis.

1. Analyse

Du må utfordre dine egen forestillingsevne når du skal skaffe deg et bilde av hvilke risikoer virksomheten er utsatt for. En risikoanalyse gir grunnlaget for hva som er akseptabelt nivå for sikkerhet og beredskap. Det er også en oppside knyttet til en risikoanalyse, og den offensive lederen vil avdekke nye muligheter gjennom denne analysen. 

Les også: Slik kommer du raskt i gang med risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i virskomheten

2. Bevissthet

Ansatte og ledelse må være samstemte i vurderingene, og dere må ha et felles begrepsapparat for å kommunisere risiko og beredskap. De nasjonale prinsippene for sikkerhets-og beredskapsarbeid er en god veileder for hvordan dere forvalter dette faget i organisasjonen: 

  1. Ansvarsprinsippet slår fast at den organisatoriske enheten som har ansvaret for et område i normalsituasjon, også har ansvaret under en krise.
  2. Likhetsprinsippet innebærer at organisasjonen man opererer med i en krise er mest mulig lik den man har til daglig.
  3. Nærhetsprinsippet tilsier at kriser skal håndteres på et lavest mulig organisatorisk nivå.
  4. Samvirkeprinsippet stiller krav til hver enkelt enhet om å sikre best mulig samhandling med andre aktører i arbeidet med beredskap og krisehåndtering.

3. Håndteringsevne

Hvor godt du har gjort grunnarbeidet vil avgjøre hvor godt du kan håndtere en krise.

  • En beredskapsplan gir klare føringer på hva som skal skje i ulike scenarioer.
  • En beredskapsorganisasjon gir klare roller med klare oppgaver og tydelig definert ansvar
  • Jevnlige øvelser, særlig på innledende krisehåndtering som varsling, gir trygge medarbeidere som jobber effektivt med oversikt i en kaotisk situasjon

4. Forbedring

En evaluering kommer naturlig nok mot slutten av en prosess, men den er forberedt på et langt tidligere stadium. Når dere utvikler beredskapen gjennom øvelser, er det viktig å etablere en struktur for evaluering.

Ved en reell hendelse er det tilsvarende betydningsfullt å samle erfaringer fra håndteringen og bygge kompetanse i organisasjonen, slik at man står bedre rustet til neste gang.

Test er best

Har du nå en klar oppfatning av organisasjonens evne til å håndtere en uforutsett hendelse?Mitt tips er at du har sminket sannheten i en eller annen grad.

Beredskapstesten er både ufølsom og direkte, men den tvinger deg til å ta stilling til sentrale problemstillinger og gir deg ærlige svar. 

Når du har tatt testen, vil det være lettere å identifisere områder dere er gode på i dag, og hvor dere bør konsentrere videre arbeid. Beredskap er en kontinuerlig prosess, men du må vite hvor dere står til enhver tid.

 

Ta beredskapstesten fra F24

 

Av Yngve Resell Mo

Yngve er salgs- og markedsdirektør i F24 Nordics, og ansvarlig for Beredskapsbloggen og PreparerorFail. Han er utdannet innen økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI. Yngve har bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver og har bistått mange større og mindre virksomheter i deres kommunikasjonsarbeid. Han har i tillegg gründet et kommunikasjonsbyrå. Yngve sitter i ledergruppen i F24 Nordics, med ansvar for salg, marked og kommunikasjon, samt i beredskapsorganisasjonen med ansvar for krisekommunikasjon.

Flere artikler fra denne forfatter

Abonner på bloggen