La arbeidet med beredskap og sikkerhet få et løft i din virksomhet

Som beredskapsansvarlig har du helt sikkert kjent på hvor krevende det å samle sentrale personer til opplæringer og øvelser. Alle er enig om at dette er viktige aktiviteter, men kalenderne fylles raskt opp, og det er vanskelig å prioritere. Da kjenner du kanskje på en usikkerhet. Har alle fått den opplæringen de trenger? Er vår kriseorganisasjon godt nok forberedt dersom noe alvorlig skulle ramme oss? Videre ønsker du kanskje å utvikle egen fagkompetanse, men synes dette er vanskelig å få til i en hektisk hverdag. Dette er utfordringer vi selv har kjent på, og av den grunn har vi utviklet et helt nytt kurskonsept.

Vi opplever at det er for få virksomheter som har gode og regelmessige bedriftsinterne kurs innenfor sikkerhet og beredskap. Det betyr at når det blir utskiftinger av nøkkelpersonell, følger det ikke nødvendigvis med viktig opplæring.

Vi har lagt om kursene våre fra opplæring i bruk av IT-verktøy til praktiske fagkurs som skal sikre kursdeltagerne ferdigheter som kan anvendes når man kommer tilbake til egen arbeidsplass. Det har også vært viktig for oss at kursene skal ha god akademisk forankring.

Du kan hverken sikre deg mot overraskelser eller eliminere all risiko – men du  kan forberede deg på å takle det som kommer. Book en uforpliktende DEMO av CIM  her.

Fagkurs i krisehåndtering og risikoanalyse

De første kursene vi har gjennomført har vært rettet mot krisehåndtering og risikoanalyse. Deltakerne på risikoanalysekursene arbeider med en analyse fra sin egen virksomhet under kurset. Den vanskelige oppstarten blir gjennomført med faglig veiledning, inspirasjon og konkret tilbakemelding. Slik kommer deltakerne tilbake med håndfaste resultater og et godt grunnlag å jobbe videre med.

Les mer: Risikoanalyse handler ikke først og fremst om avanserte digitale verktøy

Sertifisering

Det å gjennomføre opplæring kan være krevende. Ofte opplever vi kollegaer som ikke har anledning til å stille ved opplæringens oppstart, som forsvinner ut i møte underveis eller som må forlate opplæringen en god stund før avslutningen. Det er vanskelig å stille kompetansekrav til egne kolleger, og du er derfor usikker på om alle har fått den opplæringen de trenger.

I en organisasjon som har sikkerhets- og beredskapsarbeidet på stell, har alle fått den opplæringen de skal ha. Vi har derfor innført en frivillig sertifiseringsordning slik at virksomheten kan få en verifisert, konkret vurdering av nivået på kunnskapen kursdeltagerne besitter etter endt kurs. Vi tror at sertifiseringsordningen gir bedre og sikrere kursutbytte ved at den styrker deltakerens oppmerksomhet, motivasjon og læringsutbytte. Det er også et poeng at arbeidsgiver får avklart og dokumentert oppnådde kunnskaper og ferdigheter.

Klikk her for detaljerte beskrivelser og prisinformasjon om de ulike kursene

Autentisk øving

Tidligere statsminister og nåværende NATO-sjef sa i sin redegjørelse etter 22.juli-kommisjonens rapport at:

Vi skal lære av petroleumssektoren, hvor aktører har arbeidet lenge med å etablere en god kultur for sikkerhet og beredskap. Og vi skal trekke på erfaringer fra andre land og lære av dem. La meg dele en erkjennelse med Stortinget. Kommisjonen dokumenterer en svikt i norsk beredskap og beredskapskultur som er mer omfattende og dypere enn jeg var forberedt på. Det er tungt å ta inn over seg. Desto sikrere er jeg på at vi skal rette opp feilene. Skape det motsatte av det som kritiseres. Et lederskap som skaper stolthet om beredskap og sikkerhet. Et lederskap som får gjennomført vedtak. Et tydelig lederskap.

Ikke alle politiske føringer er like enkle å etterleve. Å operasjonalisere idéen om å overføre sikkerhets- og beredskapskonsepter fra olje og gass til andre sektorer kan vise seg upraktisk. Derfor har vi tatt utgangspunkt i andre deler av norsk næringsliv og virksomheter med en høy liv/død-faktor i sitt risikobilde, men som opererer sikkert. Vi finner flere slike virksomheter på Svalbard innenfor reiseliv og gruvedrift.

På disse tredagerskursene vil deltagerne være med på en opplevelsesbasert gjennomgang av sikkerhetsarbeidet i Xpolar og nivådelt krisehåndtering når virksomheten rammes av en alvorlig ulykke. Alt vi gjør her er basert på beste praksis og er i en viss utstrekning direkte overførbart til alle virksomheter.

Opplegget passer for organisasjoner som står på terskelen til å innføre en nivådelt krisehåndtering, skal videreutvikle de ordningene man allerede har eller skal gjøre større endringer i det persongalleriet som utgjør beredskapsorganisasjon eller strategisk kriseledelse. Vi ser også på sammenhenger mellom risikobasert sikkerhets- og beredskapsarbeid, og alle begrepene som følger med.

Du kan lese mer om XPOLAR på våre hjemmesider. Der finner du også en film som viser hvordan undervisningen foregår.

New call-to-action

 

Av Morgan Grindheim

Morgan er utdannet ved Universitetet i Stavanger og Politihøgskolen og har jobbet med sikkerhet, beredskap og krisehåndtering i 15 år. Han har ledet prosjekter og vært rådgiver for både næringsliv og offentlig virksomhet innenfor risikobasert styring av sikkerhet og beredskap. Han har også arbeidet mye med endringsledelse knyttet til organisering og bygging av krisehåndteringsevne. Morgan er partner og daglig leder i One World.

Flere artikler fra denne forfatter

Abonner på bloggen